Prawo budowlane znowelizowane. Znikną absurdy i zbędna biurokracja

Utworzono: 2020-01-24 g. 12:52
Autor: Przemysław Zańko
Nowelizacja prawa budowlanego 2019
Ważna nowelizacja prawa budowlanego została przyjęta przez Sejm i wejdzie w życie w 2020 roku. Co się zmieni?

Już w tym roku zacznie obowiązywać znowelizowane Prawo budowlane. Projekt Ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Sejm 23 stycznia 2020 r. Istotne zmiany dotyczą m.in. przepisów związanych z samowolami budowlanymi, pozwoleniami na budowę oraz bezpieczeństwem pożarowym. Nowelizacja wejdzie w życie po sześciu miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, czyli jeszcze w 2020 roku. 

Nowe Prawo budowlane – co się zmieni?

Ustawa pierwotnie została przyjęta przez Radę Ministrów w listopadzie 2019 r., później jednak propozycje poprawek do niej zgłosiła Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Poprawki te zostały ostatecznie odrzucone przez Sejm. Za przyjęciem ustawy głosowało 273 posłów, 135 było przeciw, a 47 wstrzymało się od głosu.

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, nowe prawo ma za zadanie przede wszystkim uprościć  i przyspieszyć proces inwestycyjno-budowlany. Jako główne cele nowelizacji autorzy projektu wskazali:

 • ograniczenie biurokracji,
 • doprecyzowanie niejasnych przepisów,
 • zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego,
 • usprawnienie przebiegu procesu inwestycyjnego,
 • promowanie podłączania nowych inwestycji do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Nowelizacja Prawa budowlanego ułatwi legalizację niektórych samowoli budowlanych, a także zmniejszy ilość dokumentów potrzebnych do uzyskania pozwolenia na budowę. Poszerzy się także lista przedsięwzięć budowlanych, przy których pozwolenie w ogóle nie jest wymagane. Dodatkowo zaostrzeniu ulegną przepisy bezpieczeństwa pożarowego dotyczące osób, które chcą przekształcić swoje mieszkanie w nieruchomość o innej funkcji, np. usługowej. Poniżej szczegółowo omawiamy poszczególne zmiany.

Legalizacja samowoli budowlanych na nowych zasadach

Po wejściu w życie nowych przepisów samowole budowlane, których budowę zakończono przynajmniej 20 lat temu, będzie można zalegalizować według nowej, uproszczonej i bezpłatnej procedury. Żeby z niej skorzystać, trzeba będzie przedstawić ekspertyzę techniczną potwierdzającą, że z samowolnie postawiony obiekt może być bezpiecznie użytkowany. Konieczne będzie także przekazanie urzędnikom:

 • geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
 • oświadczenia o terminie zakończenia budowy,
 • oświadczenia o posiadanym prawie od dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Legalizacja, podobnie jak obecnie, będzie się wiązać z opłatą legalizacyjną, której wysokość ma pozostać taka sama jak dotychczas.

Przeczytaj: Mieszkanie na działkach ROD jest nielegalne. Co za to grozi?

Co istotne, z procedury nie będą mogli skorzystać właściciele samowoli, wobec których już toczy się postępowanie mające ustalić, czy doszło do złamania prawa. Uproszczona procedura nie obejmie też mieszkań, domów, garaży czy innych budynków, których budowa zakończyła się później niż 20 lat temu.

Mniej dokumentacji przy pozwoleniu na budowę

Chcąc rozpocząć budowę domu czy innego budynku, właściciel działki będzie odtąd potrzebował mniej dokumentów niż kiedyś. Po zmianach w prawie projekt budowlany zostanie okrojony i będzie się składać z następujących części:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu (usytuowanie, układ komunikacyjny, informacja o obszarze oddziaływania obiektu),
 • projekt techniczny (opis konstrukcji, instalacji, charakterystyka energetyczna),
 • projekt architektoniczno-budowlany (układ przestrzenny, projektowane rozwiązania techniczne i materiałowe).

Na tym nie koniec zmian. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę petent będzie odtąd dołączał do wniosku 3 egzemplarze projektu, a nie jak przedtem 4 egzemplarze. Co więcej, projekt techniczny trzeba będzie złożyć w urzędzie dopiero wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie albo ze zgłoszeniem zakończenia robót. 

Ogrzewanie z sieci ciepłowniczej obowiązkowe

Pierwotny projekt nowelizacji Prawa budowlanego zawierał propozycję zmian w przepisach dotyczących sieci ciepłowniczych. Przepisy te zostały jednak ostatecznie przeniesione do innej ustawy (nowelizacja Prawa ochrony środowiska) i przyjęte przez rząd jesienią 2019 r. Oznacza to, że jeszcze w tym roku wejdzie w życie obowiązek podłączania budynków do sieci ciepłowniczej, o ile tylko jest to technicznie i ekonomicznie możliwe.

– Obowiązek (...) dotyczyć będzie budynków nowych lub gruntownie modernizowanych, w odniesieniu do których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na budowę – poinformowało Ministerstwo Energii. – Obowiązek ten nie będzie dotyczył zatem wszystkich obiektów, które znajdują się w zasięgu systemu ciepłowniczego i w odniesieniu do których istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.

Zmianę odczują głównie osoby budujące nowy dom. Inwestorzy starający się o uzyskanie pozwolenia na budowę będą musieli odtąd dołączyć do wniosku oświadczenie projektanta o tym, czy istnieje możliwość podłączenia inwestycji do sieci. Jeśli tak, przyłączenie się będzie obowiązkowe. Z nowego obowiązku zwolnione będą jednak osoby, które planują zamontować w budynku ekologiczne źródło ciepła o określonych w ustawie parametrach (będą to m.in. pompy ciepła, kotły na biomasę oraz systemy grzewcze wykorzystujące energię wiatrową, słoneczną i geotermalną).

Ważne: Nowelizacja prawa ochrony środowiska to duże zmiany dla właścicieli domów

Rozwiązanie to ma na celu promowanie bardziej ekologicznego ciepła sieciowego zamiast opcji takich jak np. niskoemisyjne kotły na węgiel. Celem zmian jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, a w konsekwencji ograniczenie poziomu smogu. Obowiązkowe podłączanie inwestycji do sieci ciepłowniczej ma też pomóc w realizacji programu „Czyste Powietrze".

Dodatkowo nowe Prawo budowlane wprowadza kary pieniężne dla przedsiębiorców zarządzających sieciami technicznymi, którzy opóźniają wydanie warunków przyłączenia. Przepisy zakazują też przedsiębiorstwom wodno-kanalizacyjnym pobierania opłat za wydanie warunków przyłączenia do sieci. 

Zmiany w zakresie pozwoleń na budowę

W ramach likwidacji biurokratycznych absurdów niektóre mniejsze przedsięwzięcia budowlane zostaną zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Będzie to m.in. budowa przydomowego tarasu naziemnego czy instalacji gazowej na zewnątrz lub wewnątrz budynku, stacje regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10 m3, urządzenia melioracji wodnej oraz budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1 tys. mkw. i głębokości nieprzekraczającej 3 m (położonych w całości na gruntach rolnych).

Zobacz: Grunty na terenach skażonych i przemysłowych. Deweloperzy budują na nich mieszkania

Pewne obiekty zostaną całkowicie wyłączone spod obowiązku zarówno uzyskania pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia. Będą to:

 • wpłatomaty,
 • biletomaty,
 • paczkomaty,
 • automaty sprzedające,
 • automaty przechowujące przesyłki,
 • automaty służące do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie.

Zmienią się też zasady sprawdzania, czy dany budynek został postawiony zgodnie z prawem. Do tej pory nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę jakiegoś obiektu można było stwierdzić nawet po upływie wielu lat od wzniesienia budynku. To samo dotyczy decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Nowe przepisy wprowadzą jasną granicę – jeśli od daty doręczenia lub ogłoszenia którejś z wymienionych decyzji upłynęło 5 lat, decyzji tych nie będzie już można podważyć.

Bezpieczeństwo pożarowe z nowymi wymogami

Ostatnia istotna zmiana, jaką wprowadza nowelizacja prawa budowlanego, będzie dotyczyć bezpieczeństwa pożarowego. Od wejścia w życie nowelizacji osoba, która dokonuje zmiany sposobu użytkowania budynku wpływającej na bezpieczeństwo pożarowe, będzie musiała mieć ekspertyzę rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

O co chodzi w praktyce? Nowe przepisy dotyczyć będą np. sytuacji, gdy mieszkanie zostaje przekształcone w przedszkole lub gdy piwnica w bloku ma zacząć pełnić funkcję escape roomu. Podmiot dokonujący takiej zmiany będzie musiał odtąd uzyskać wymaganą ekspertyzę. Zmiana ta stanowi odpowiedź na głośne doniesienia medialne związane m.in. niedostatecznym poziomem bezpieczeństwa pożarowego niektórych escape roomów.

Sprawdź: „Czyste Powietrze" na nowych zasadach. Od teraz wniosek złożysz w gminie

Kategorie: Zmiany w prawie
Tagi: prawo pozwolenia na budowę samowola budowlana Prawo budowlane
Zobacz pełną wersję

Zdjęcia